Algemene voorwaarden van Bureau Ik Jij Wij
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Drenthe onder nummer: 1128906000

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die worden gegeven aan Bureau Ik Jij Wij en/of aan haar bestuurder(s) en/of aan degenen die voor Bureau Ik Jij Wij werkzaam zijn, en voorts op alle werkzaamheden die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden.
  2. Bureau Ik Jij Wij kan na overleg met opdrachtgever derden voor bepaalde werkzaamheden inschakelen. De kosten daarvan zijn voor rekening van de opdrachtgever. Bureau Ik Jij Wij is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van die derden.
  3. De opdrachtgever vrijwaart Bureau Ik Jij Wij, haar bestuurder(s) en al degenen die voor Bureau Ik Jij Wij werkzaam zijn, tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden en de in verband met dergelijke aanspraken door genoemde gevrijwaarden te maken kosten van juridische bijstand, tenzij bedoelde aanspraken het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzettelijke misdragingen van de gevrijwaarden.
  4. Tenzij anders overeengekomen, zal Bureau Ik Jij Wij het honorarium voor de door haar verrichte werkzaamheden berekenen aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de overeengekomen uurtarieven. In het honorarium is een vergoeding ter dekking van algemene kantoorkosten inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen. Door Bureau Ik Jij Wij ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten worden naast het honorarium in rekening gebracht.
  5. De door de opdrachtgever aan Bureau Ik Jij Wij verschuldigde bedragen worden in principe maandelijks en bij de afwikkeling van de opdracht aan de opdrachtgever gedeclareerd, tenzij met de opdrachtgever andere afspraken zijn gemaakt. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is Bureau Ik Jij Wij gerechtigd om over het uitstaande factuurbedrag 1% rente per maand (een gedeelte van een maand daaronder begrepen) en 15% wegens buitengerechtelijke incassokosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
  6. Afzeggingen voor consulten dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van het consult te worden gedaan. Afzeggingen binnen 24 uur voor het consult worden volgens de geldende tarieven en afspraken in rekening gebracht.
  7. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Bureau Ik Jij Wij is onderworpen aan Nederlands recht. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie zelf op te lossen door middel van mediation. Indien het niet mogelijk is een geschil op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil uitsluitend worden beslecht door een daartoe bevoegde rechter.
  8. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurder(s) van Bureau Ik Jij Wij en al degenen die voor Bureau Ik Jij Wij werkzaam zijn.